Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu pod adresem www.minichic.pl.

I. Definicje:

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

1. Sklep – sklep internetowy Administratora działający w domenie www.minichic.pl za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć z Administratorem Umowę sprzedaży;

2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem;

3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, o których mowa w treści Ustawy;

4. Administrator – Krzysztof Jędrysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UMTECH KRZYSZTOF JĘDRYSIAK z siedzibą w (40-748) Katowicach przy ul. Armii Krajowej 411D, wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,   NIP: 6262836056, REGON: 241948465.

5. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);

6. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika.

 

II. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika.

2. Zakupy w Sklepie Użytkownik może dokonać poprzez przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w Sklepie lub z jej pominięciem, wyrażając jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia Danych osobowych.

3. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru.

4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów.

5. Użytkownik dokonując rejestracji/składając zamówienie w Sklepie podaje dobrowolnie następujące Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia:

5.1. Imię i Nazwisko;

5.2. Adres zamieszkania;

5.3. Adres email;

5.4. Numer telefonu.

6. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Sklepie. Hasło winno być strzeżone przez Użytkownika przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

7. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Sklep. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.

 

III. Cookies

1. Sklep wykorzystuje Cookies.

2. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Sklepu.

3. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Sklepu.

4. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie przy wykorzystaniu domyślnych parametrów.

5. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 

IV. Prawa Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje, zgodnie z art. 32 Ustawy, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 34 Ustawy, prawo do kontroli przetwarzania Danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych.

2. Użytkownikowi w szczególności przysługuje prawo do:

2.1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór danych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

2.2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Danych osobowych zawartych w takim zbiorze;

2.3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze Danych osobowych dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych Danych osobowych;

2.4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Danych osobowych jej dotyczące, chyba że Spółka jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

2.5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania Danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane te są udostępniane;

2.6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy;

2.7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

2.8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

2.9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach  marketingowych lub wobec przekazywania jej Danych osobowych innemu administratorowi danych;

2.10. wniesienia do Spółki żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy. 

 

V. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Armii Krajowej 411d, 40-748 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@minichic.pl.